شرکت های مجاز دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور در استان بوشهر

۱۳۹۸/۰۱/۲۸
نام شرکت شماره پروانه طراحی و مونتاژ اعتبار پروانه طراحی و مونتاژ تلفن آدرس
مهندسی آسانبر افلاک سازه غدیر ۱۳۹۳/۱/۳۰۱۷۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۷۷۳۷۶۳۲۸۰۳ استان بوشهر – جم – میدان امام حسین (ع) –بلوار بهارستان – مجتمع تجاری مسکونی پریشان – واحد۱۳۲ کدپستی ۷۵۵۸۱۶۸۲۰۸
آسان بالا بر بام سیراف ۱۱۹/۱/۲۹۰۸۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۷۷۳۳۵۴۴۰۱۲ بوشهر . خیابان مطهری . سه راه بازرگانی .ساختمان مسیله . طبقه پنجم . واحد ۵
آسان صعود دشتستان ۱۱۹/۱/۲۸۷۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۷۷۳۳۱۴۲۲۳۷ برازجان خیابان ماحوزی سه راه اعتصامی ساختمان قائم
آسانبر پاسارگاد صنعت شهاب پارسه ۱۰۸/۵۱۵۷۰ ۱۳۹۷/۸/۲۴ ۷۱۳۶۲۵۱۳۵۱ ﺷﯿﺮاز – ﺻﻨﺎﯾﻊ ک دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻧﺎن ﻧﺎﻧﺎ
آﺳﺎﻧﺒﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺮ ﻓﺎرس ۱۰۸/۱/۵۴۰۲ ۱۳۹۶/۲/۱۵ ۷۷۳۳۵۵۲۰۱۷ ﺷﯿﺮاز خ ﺳﺘﺎرﺧﺎن خ ﻧﻤﺎزی ﮐﻮه ﺑﺮ ۲ ﺷﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺒﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺮ ﻓﺎرس
اﯾﺴﺎﺗﯿﺲ آﺳﺎﻧﺒﺮ ﻟﯿﺎن ۱۱۹/۳۴۸۹۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۷۷۳۳۵۶۴۵۸۰ ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ-روﺑﺮوی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎت ارﺗﺶ
ﺑﺮج آﺳﺎﻧﺒﺮ ﺳﯿﺮاف ۱۱۹/۱/۳۰۵۹۶ ۱۳۹۶/۹/۷ ۰۷۷۳۳۱۳۵۶۰۶ ۰۷۷۳۳۳۳۱۹۹۶ ﮔﻨﺎوه- خ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(روﺑﺮوی داروﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ- ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﻠﯿﺲ +۰۱- ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم- واﺣﺪ ۵
ﺗﺴﺖ ﺑﺸﺎري ۱۲۳۴۵۶ ۱۳۹۷/۲/۲۷ ۷ ﺑﻮﺷﻬﺮ اداره ﻛﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﺎﺣﻞ اﻣﻮاج آﺳﺎﻧﺮو ۱۱۹/۱۱۸۳۳ ۱۳۹۷/۸/۱۶ ۷۷۳۳۵۶۲۵۱۸ ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی- روﺑﺮوی ﻣﺠﺘﻤﻊ زﯾﺘﻮنﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﻟﯿﺎنﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم واﺣﺪ دوم
ﺳﺎﻟﻢ آﺳﺎﻧﺒﺮ ﺟﻨﻮب ۱۱۹۱۲۱۳۶۳ ۱۳۹۸/۹/۱ ۷۷۳۳۳۲۸۷۹۰ ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻨﻮﺑﯽ)ﻋﺎﻟﯽ آﺑﺎد(ﭘﺮدﯾﺲ۷-ﭘﻼک دوم ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺳﻠﯿﻢ آﺳﺎﻧﺒﺮ ۱۰۸/۱/۳۸۰۵۵ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ۷۱۳۲۲۲۵۵۵۶ ﺷﯿﺮاز- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ- روﺑﺮوی ﻫﺘﻞ ﺗﺎﻻریﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۶۴۱ ﻃﺒﻘﻪ اول
ﺷﮑﻮه آﺳﺎﻧﺒﺮ ﺟﻨﻮب ۱۱۹/۳۲۵۹۱ ۱۳۹۵/۱۲/۳ ۷۷۳۴۲۲۳۷۴۳ ﺑﺮازﺟﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎﻣﺖ
ﺻﻌﻮد آﺳﻤﺎن ﻟﯿﺎن ۱۱۹/۲۴۹۳۸ ۱۳۹۵/۹/۱۹ ۰۷۷۳۳۳۳۴۴۴۴ ۰۷۷۳۳۳۲۷۶۸۱ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻟﯿﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﻟﯿﺎن ۷۱ ﻃﺒﻘﻪ دوم
ﺻﻌﻮد ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ۱۱۹/۱۰۳۶۳ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ۷۷۱۴۵۸۵۱۵۱ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻠﻮار ﺳﺒﺰ آﺑﺎد – رو ﺑﻪ روی ﻣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ – ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ اﺗﻮ ﮔﺎﻟﺮی ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ آﺳﺎﻧﺒﺮ ﻟﯿﺎن ۱۱۹/۲۰۶۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۷۷۳۳۳۴۳۱۷۱ ﺑﻮﺷﻬﺮ – اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺠﺮت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﮑﺎﺑﺮی – ﻃﺒﻘﻪ دوم
ﻋﺮش رو آﺳﺎﻧﺒﺮ ﺟﻨﻮب ۱۱۹/۱۱۸۲۸ ۱۳۹۸/۸/۱۶ ۷۷۳۳۵۴۳۱۵۲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی روﺑﻪ رو ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻟﻮا ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم واﺣﺪ ۴
ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮاز ﻋﺮش اﻟﺒﺮز ۱۱۹۹۶۷۴ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۷۷۳۳۵۶۵۳۴۵ ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﻮر ، ﻃﺒﻘﻪ ۴ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎی ﻫﺎدی ﺳﯿﻮﻧﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺴﺮی آﺳﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ۱۱۹/۱۴۳۰۵ ۱۳۹۶/۶/۱۷ ۷۷۳۳۳۴۲۸۰۶ ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺻﺎدق -ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺮدوس ۴۳ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ۷۸۳۴۵۷۴۱۵۷
ﻟﯿﺎن ﺻﺒﺎ آﺳﺎنﺑﺮ ۹۱/۱۱۶/۲۲۷۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۷۷۳۳۵۳۰۸۴۰ ﺑﻮﺷﻬﺮ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻨﮕﯽ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮﺳﺘﺎن۶- ﺑﻌﺪ از زﺑﺎن ﺳﺮای دﺧﺘﺮاﻧﻪ- ﭘﻼک ۲۵
ﻣﺪرن ﺳﺎزان ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ۱۱۹/۲۴۵۲۴ ۱۳۹۸/۹/۱۶ ۷۷۳۲۵۲۲۰۱۷ ﺑﻮﺷﻬﺮ- ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ- ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻮروز ۲
ﻣﺮوارﯾﺪ آﺳﺎﻧﺒﺮ ﻓﺎرس ۱۰۸۱۱۱۳۲۸۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۷۱۳۶۳۵۹۴۲۰ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮﻟﻮارﺻﻨﺎﯾﻊ خ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺒﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ﻧﮕﻴﻦ آﺳﺎن ﺑﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ۱۱۹/۶۳۶ ۱۳۹۶/۱/۱۷ ۷۷۳۳۵۴۴۳۱۲ ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺟﻨﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎر
ﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻹﺑﺮ ﭘﺎرس ۱۱۹/۱۸۲۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۷۷۳۳۵۳۷۷۴۹ ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎغ زﻫﺮا-ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري زﻳﺘﻮنﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم واﺣﺪ۴۰۳c
ﻫﻮﻣﻬﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﺮاز ﺟﻨﻮب ۱۱۹۱۲۱۴۱۲ ۱۳۹۸/۸/۳۰ ۰۷۷۳۳۵۶۴۱۷۵ ۰۷۷۳۳۵۶۴۱۷۶ ﺑﻮﺷﻬﺮ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی – ﺳﻪ راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺣﻤﺪی دﺷﺘﯽ – ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎر – واﺣﺪ ۴۱
  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :